HuisregelsDaar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

Onderstaand zijn de regels weergegeven;

 • Cliënten en fysiotherapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijkhouders behouden zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in de wachtruimte en garderobe zijn achtergelaten.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen het pand of op buitenterrein (auto/fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen  als u de wachtruimte verlaat.
 • In het hele gebouw is het verboden te roken.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.
 • Cliënten dienen tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen met lichte zolen te dragen. Ook dient men een T-shirt met lange/korte broek te dragen.
 • Cliënten dienen, in de trainingszaal en in de behandelruimtes, een handdoek mee te nemen i.v.m. de hygiëne. Bij gebruik van de trainingsapparatuur dient men een handdoek over het zitvlak te leggen. Na gebruik van het apparaat dient het schoon achter gelaten te worden.
 • In verband met de fysieke belasting die in de trainingsruimtes gesteld kan worden, dient de cliënt zorg te dragen voor een normaal voedingspatroon.
 • Het gebruik van kauwgom in de trainingsruimtes is verboden.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut/manueel therapeut die werkt voor onze praktijk.

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het afzeggen binnen 24 uur voor de behandeling behoudt de praktijk zich het recht voor de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.
 • Indien de cliënt niet op een gemaakte afspraak verschijnt, zal deze afspraak wel in rekening worden gebracht.
 • De factuur dient door de cliënt betaald te worden en daarna, indien mogelijk, te worden verhaald bij de verzekering.
 • De factuur van de praktijk voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen deze 14 dagen uit, dan verkeert cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso  aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de vijftiende dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso.
 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie, Leidschendam gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente , met een minimum van € 25,00, alles exclusief BTW.           

Privacyreglement (AVG)

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden ( bijv. een stagiaire ) bij een behandeling aanwezig zal zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.      
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met de cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of zal de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 Klachtenbehandeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn/haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Wanneer u een klacht heeft is het de moeite waard eerst een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk. De praktijk is op de hoogte van de VIM (Veilig Incident Melden) regelementen en heeft haar eigen VIM coördinator; Mevrouw S. Schingenga.  Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF.
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF.
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen et cetera). Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. U kunt deze link gebruiken om alles na te lezen; www.hulpgids.nl